Fördelar

Som advokatsystem underlättar CSI Lawyer det dagliga arbetet för varje användargrupp och stöder kontinuerlig utveckling av affärsprocesserna. 

Partners

CSI Lawyers fördelar för advokatbyråns partners ligger inom verksamhetsledning och effektivering av ärendeprocessen, vilket i sin tur förbättrar slutresultatens kvalitet. Programvaran gör det lättare att hantera ärenden på bästa sätt från inledning till avslutning. Dessutom samlar systemet användbar information för att styra och utveckla verksamheten.

Enhetliga arbetssätt

Genom att fastställa enhetliga arbetssätt för kontoret blir det enklare att behandla ärenden samtidigt som klienterna får ett mer professionellt intryck av er byrå.

De flexibla programvaruinställningarna gör att ni bland annat kan välja vilka delar av systemet olika typer av användare ska se, definiera roller för olika användargrupper och bestämma hur tidregistreringar ska se ut.

En effektivare ärendeprocess

Med CSI Lawyer kan mer av det tidigare manuella arbetet – t.ex. verifiering av faktureringsunderlag – utföras digitalt och olika arbetsgruppers rutiner kan automatiseras. Det frigör tid för det faktiska juridiska arbetet och klientkontakterna.

Grundidén med programvaran är att skapa transparens för hela ärendeteamet. All ärenderelaterad information är tillgänglig på en och samma plats, och teammedlemmarna kan enkelt hålla reda på viktiga uppgifter, tidtabeller och ärendets status. När t.ex. aktuella versioner av dokument därtill kopplas direkt till ärendet genom en dokumenthanteringsintegration minimeras risken för misstag på grund av bristande information.

Information som stöd för ledning och utveckling av verksamheten

Rapporteringsverktygen i programvaran ger tillgång till den aktuella information som krävs för den operativa verksamheten och för vidareutveckling av den. De tydliga diagrammen i användargränssnittet ger snabb överblick över trender och eventuella avvikelser kan upptäckas snabbt. De flexibla pivotrapporterna gör det möjligt att utföra mer detaljerade dataanalyser. Dessutom kan partners med företagsbehörighet använda gränssnitt och pivotrapporter för att få snabb överblick över exempelvis status för olika affärsområden som de ansvarar för eller arbetsbelastningen per medarbetare.

Programvaran kan också användas för mer långsiktig planering med hjälp av information om till exempel efterfrågan på olika tjänster, deras lönsamhet, resurstillgänglighet och medarbetarnas kompetenser. Därmed kan ditt team fatta bättre beslut grundade på rätt fakta, samtidigt som ni kan utveckla ärendeprocesserna och sättet som ni använder advokatsystemet på.

Jurister

CSI Lawyer ökar produktiviteten för jurister genom att göra det lättare för dem att följa upp sitt eget arbete, lägga till nya tidregistreringar och verifiera sina faktureringsunderlag. Den fullständiga överblicken över klienter och ärenden gör att juristerna alltid har tillgång till aktuell statusinformation.

Mångsidiga verktyg för tidregistrering

Det finns flera sätt för jurister att registrera sitt arbete, till exempel genom att använda timern, kopiera åtgärder eller använda en åtgärd som mall för nya åtgärder. Standard- och favoritinställningar gör att tidregistreringen går snabbare.

Dessutom kan jurister lägga till tidregistreringar i programvaran från sina mobilenheter, från en lättanvänd app på datorn eller från mail, kalenderbokningar eller uppgifter i Outlook. De timmar som registreras i TIQ Time eller Ilves MyActivities kan också via integration överföras till CSI Lawyer som fakturerbar tid.

Digital kontrollprocess för fakturor

Under faktureringsfasen kan jurister kontrollera och godkänna sina egna registreringar digitalt, oavsett om de är på kontoret eller jobbar på distans. Fakturor som ska kontrolleras finns i en separat mapp där det är enkelt att göra de ändringar som behövs. Om det behövs kan en jurist också fakturera sina klienter själva med några få klick.

Enkel rapportering

Förr behövde jurister ofta ta hjälp av en assistent för att ta reda på status för ett ärende, en åtgärd eller en faktura. Med CSI Lawyer som advokatsystem blir processen enklare. Juristen får direkt tillgång till ärenderelaterade rapporter och kan kontrollera aktuell status för sina åtgärder och fakturor med ett enda klick i programvaran.

Juristen har alltid fullständig överblick över klienterna och deras ärenden, inklusive betalningsstatus och andra viktiga uppgifter som hör till ärendet. Det här gör ärendehanteringen enklare och gör att juristen snabbt kan reagera på förfrågningar från klienterna.

Assistenter

För assistenter innebär CSI Lawyer färre avbrott under arbetsdagen samtidigt som behandlingen av faktureringsunderlag och faktureringsprocessen som helhet blir smidigare och mer effektiv.

Färre avbrott

En assistent blir ofta avbruten under arbetsdagen med akuta förfrågningar om förtydliganden och rapporter. Med CSI Lawyer blir avbrotten färre eftersom juristerna kan hantera många uppgifter själva och får de flesta rapporter de behöver direkt i programvaran.

Enklare fakturering

Den månatliga faktureringsprocessen blir smidigare i och med att flera fakturor kan skapas åt gången. Även själva faktureringsunderlagen kräver färre korrigeringar och justeringar eftersom de fördefinierade inställningarna och den inbyggda korrekturläsningsfunktionen ger bättre kvalitet på tidsposterna.

När assistenten har förberett ett faktureringsunderlag för godkännande av en jurist eller partner kan verifieringen genomföras utan utskrifter. Preliminärfakturan som skapas före den skarpa fakturan kan cirkuleras digitalt för att granskas av alla användare som ingår i kontrollprocessen.

Fakturor som e-fakturor eller via e-post

Med CSI Lawyer blir det också smidigare att skicka fakturor eftersom alla fakturor kan överföras direkt från CSI Lawyer till e-fakturatjänsten Maventa. Maventa skickar dem då som e-fakturor till klienter som har en giltig e-fakturaadress. Övriga fakturor skickas antingen som bilagor i e-postmeddelanden eller per vanlig post.

E-fakturering är också tillgängligt via andra leverantörer, till exempel banker. I sådana fall skapas först faktureringsunderlaget manuellt i CSI Lawyer varefter det skickas vidare till leverantören.

Ekonomiteamet

CSI Lawyer underlättar ekonomiteamets arbete genom att effektivisera deras processer, vilket ökar lönsamheten. Dessutom blir teamets arbetsuppgifter mer meningsfulla och det blir enklare att följa affärsresultaten tack vare omfattande rapportfunktioner.

En mer effektiv och lönsam verksamhet

CSI Lawyer gör att en mängd manuella arbetsuppgifter kan automatiseras. Det handlar bland annat om prissättning av ärenden, förberedelse av faktureringsunderlag, att skicka fakturor, registrering och justering av betalningar samt rapportering. När dessa uppgifter effektiviseras ökar produktiviteten.

Ett meningsfullare arbete

CSI Lawyer underlättar arbetet för ekonomiteamet framför allt genom att de rutinmässiga arbetsuppgifterna minimeras. Med hjälp av programvaran kan partners hålla kontinuerlig uppsikt över viktiga nyckeltal. Därmed slipper ekonomiteamet till stor del de traditionella rapporteringsuppgifterna och kan ägna sig åt mer meningsfulla uppgifter. Det manuella arbetet kan minskas ytterligare om CSI Lawyer integreras med ett redovisningssystem.

Mångsidig rapportering

En av de viktigaste uppgifterna för ekonomiteamet är att följa olika nyckeltal för att se till att ärendeprocessen löper så smidigt som möjligt. Diagrammen i användargränssnittet ger en ständigt aktuell överblick över sådant som status för byråns öppna och fakturerade åtgärder samt obetalda och förfallna fakturor. Om åtgärder behöver vidtas kan en mer detaljerad granskning göras med hjälp av pivotrapporter, där nyckeltalen kan analyseras ur olika perspektiv.

Byråns klienter

Den främsta fördelen med CSI Lawyer för klienterna är att ärendehanteringen blir bättre och mer transparent, och när ärendet har slutförts får klienten en tydlig, professionellt utformad faktura.

Bättre ärendehantering

Alla detaljer som byrån och klienten har kommit överens om, till exempel timtaxa, eventuella pristak, betalare och betalningsvillkor, kan noteras i programvaran så att hela ärendeteamet får tillgång till informationen när ett nytt ärende öppnas.

Genom att uppgifter schemaläggs och tilldelas teammedlemmar blir det lättare att hålla tidsplanen för ärendet. Eftersom information om ärenden, fakturering och betalning för en viss klient hanteras på en enda plats kan den ärendeansvarige när som helst ge klienten en aktuell statusuppdatering om ärendet.

Tydliga fakturor som matchar ärendet

När det är dags att fakturera ärendet skapas fakturan enligt de specifikationer som har sparats i ärendet. Om det finns särskilda detaljer som behöver beaktas under faktureringen blir man påmind om detta tack vare de anteckningar som sparats i programvaran och som visas i fakturalistorna. När faktureringsunderlaget har kontrollerats skickas fakturan med det överenskomna priset till klienten på det sätt hen föredrar: som e-faktura, som bilaga i ett e-postmeddelande eller som pappersfaktura.

Fakturan innehåller tydliga specifikationer av det arbete som utförts enligt överenskommelsen med klienten. Detta gör det lättare för klienten att kontrollera och godkänna fakturan. Om ett större ärende har delats upp i flera faser eller underärenden kan även detta specificeras på fakturan.

Läs också om…