Integritetspolicy

Registeransvarig

CSI Helsinki Ab
FO-nummer: 1826556 -8
Adress: Vilhelmsbergsgatan 11 C, 00500 Helsingfors
support@csihelsinki.fi, +358 10 322 7880
www.csilawyer.se

Kontaktperson i ärenden som berör registret

Taina Malmivirta, taina.malmivirta@csihelsinki.fi, +358 45 133 5315

Registrets namn

CSI Helsinki Ab:s kund-, användar- och marknadsföringsregister.

Syfte och grund för behandling av personuppgifter

CSI samlar in och hanterar endast personuppgifter som behövs för utövandet av CSI:s företagsverksamhet och skötande av kundförhållandet. CSI hanterar personuppgifter för följande syften:

Erbjudande av tjänst och administration av kundrelation

CSI:s syfte med administration av personuppgifter är i första hand att sköta kundrelationen, med avtalet mellan CSI och kunden som grund. Personuppgifterna hanteras för att för en person eller ett företag som personen representerar erbjuda och producera en tjänst i enlighet med avtalet, för att fakturera tjänster och upprätthålla kundrelationen.

Marknadsföring och kundkommunikation

CSI använder personuppgifter även för informering av kunder och potentiella kunder om CSI:s utbud av tjänster och om tjänsternas nya egenskaper, vid marknadsföring av nya tjänster, när branschen erbjuds information i form av nyhetsbrev samt när information samlas in via kundenkäter för att utveckla tjänster. Personuppgifter kan också användas för att rikta marknadsföringsåtgärder och kundkommunikation för att passa den registrerade. Behandling av personuppgifter baserar sig då på CSI:s rätt att erbjuda information om sina tjänster. Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda hanteringen av sina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Utveckling av tjänst och dataskydd

CSI hanterar dessutom personuppgifter för att sköta dataskyddet i sina tjänster och på sin webbplats, för att förbättra deras kvalitet och utveckla sina tjänster. Behandlingen av personuppgifter baserar sig då på CSI:s rätt att försäkra sig om att dataskyddet i tjänster och på webbplats är ändamålsenligt och tillgången till adekvata uppgifter för utveckling av tjänsterna.

Registrets faktainnehåll och personuppgiftsgrupper

Persongrupper, vars uppgifter kan hanteras, är kontaktpersoner för företag som är eller har varit CSI:s kunder och övriga arbetstagare samt externa kontaktpersoner för ifrågavarande företag (till exempel en extern IT-leverantör), samt CSI:s potentiella kunder och samarbetspartners.

I registret kan bland annat behandlas uppgifter som ingår i följande uppgiftsgrupper:

  • Grunduppgifter för ett företag som är eller har varit kund hos CSI, så som namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) samt den på företaget anställdas namn, position, kontaktuppgifter samt roll som CSI-anvä
  • Uppgifter som eventuellt berör kundrelationen mellan CSI och den registrerade: uppgifter om beställningar och möten, ett eventuellt förbud mot direktmarknadsföring samt övrig kontakt mellan parterna och uppgifter som berör tjänster.
  • Kontaktpersoners namn och e-postadress för CSI:s potentiella kunder.
  • Uppgifter om den registrerades deltagande i evenemang som CSI ordnar samt dennes agerande på CSI:s webbplats (t.ex. uppgifter om prenumeration och läsande av nyhetsbrev).

llor som i regel används för registret

Personuppgifter som CSI samlar in och hanterar är i huvudsak:

  • Uppgifter som kunden eller den potentiella kunden har anmält till CSI eller publicerat på sin egen webbplats.
  • Uppgifter från det administrativa systemet för CSI:s uppdrag (kundadministrationssystemet)
  • Besökar- och läsaruppgifter från CSI:s webbplats, blogg och nyhetsbrev.

Överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan överlåtas endast i den omfattning som lagen tillåter eller kräver, till exempel för att förverkliga en begäran om upplysningar av en juridisk myndighet eller om det ingår i ett rättegångsförfarande.

Rollen för CSI:s underleverantörer som hanterare av uppgifter begränsas till det tekniska underhållet av datalagret. CSI överlåter inte personuppgifter till sina underleverantörer, och underleverantörerna har under inga omständigheter rätt att granska eller bearbeta personuppgifter som ingår i datalagret.

CSI eller underleverantörer för CSI överlåter inte personuppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

CSI använder sig av cookies och övriga liknande teknologier för att samla in information på sin webbplats för att förbättra sidans funktionalitet och användarvänlighet samt utveckla sidans innehåll och användarupplevelse.

Webbplatsens besökare kan förhindra eller begränsa användningen av cookies eller helt avlägsna cookies från sin webbläsare. Eftersom cookies möjliggör att webbplatsen fungerar, kan begränsandet av dem påverka webbplatsens användarvänlighet.

Lagring av personuppgifter

CSI lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som definierats i denna beskrivning.

Skydd av register

CSI förverkligar de fysiska, digitala och administrativa åtgärder som är ändamålsenliga för att skydda personuppgifter från att försvinna, förstöras, missbrukas samt från olagligt inträde eller överlåtelse.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som finns om honom i CSI:s register, få tillgång till personuppgifterna samt be om en korrigering eller avlägsnande av uppgifterna, om det inte finns ett hinder till att avlägsna dem. Den registrerade har även rätt att motsätta sig eller begränsa att personuppgifterna hanteras.

Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att skicka in en begäran om det till CSI:s kundtjänst, support@csihelsinki.fi.

Ändringar i beskrivningen

CSI utvecklar hela tiden sina tjänster och förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning. Vi anmäler om förändringar på vår hemsida www.csilawyer.se, som även inkluderar en uppdaterad version av beskrivningen.