CSI Lawyer version 9.0 är klar

29. April, 2020

CSI Lawyer versio 9.0 är klar att publiceras. De första kunderna har tagit den i bruk och leveransen av programvaran kommer att börja före sommarlovet.

De viktigaste förändringarna i version 9.0 är följande:

Förnyat användargränssnitt

 • Systemets användargränssnitt har förnyats. Ändringar har gjorts t.ex. i trädstrukturens uppbyggnad, de olika fönstren och funktionsmenyerna. De viktigaste ändringarna i användargränssnittet har sammanfattats i ett separat ändringsdokument.

Allmänt

 • Man kan enkelt skapa nya uppgifter direkt från trädstrukturen
 • Om man väljer ett antal rader i en lista visas en sammanfattning av radernas summa och antal
 • Meddelandefunktionen är inaktiverad per default
 • Parameterfönstret har fått en sökfunktion så att man lättare ska hitta rätt parameter
 • Företagets e-postdomän (@foretag.se) kan bytas på en gång för alla företagets kontaktpersoner
 • Anteckningar-fliken har vidareutvecklats
 • En varningsruta förhindrar att man stänger hela programmet i misstag

Ärende

 • Underleveransfunktionen som möjliggör delandet av ärenden mellan företag har vidareutvecklats
 • För att göra hanteringen av rättsskyddsärenden enklare har partens uppgifter i ärendet fått egna fält för maximiersättning och försäkringsbelopp
 • Partsrollernas färgkoder har gjorts enhetliga: medparten har en grön cirkel, motparten en röd och andra en grå

Åtgärd

 • En åtgärds enhetspris kan låsas
 • Om man ändrar åtgärdens pris manuellt markeras texten för att synliggöra det
 • En åtgärds prisuppgifter kan gömmas för en viss medarbetarroll
 • När man skapar en åtgärd av en arbetstidsregistrering låses arbetstidens ärende, åtgärdstyp, kompetensområde och aktivitet.

Aktivitet och fatalie

 • En fatalie kan markeras som klar direkt i fataliekalendern
 • I en fatalietid som synkroniseras med Outlook-kalendern syns ärendets nummer och namn
 • En aktivitetstyp måste numera väljas för en aktivitet som skapas i Outlook-pluginen

Förskottsfaktura

 • Man kan ändra summan när man återbetalar ett förskott

Kostnadsräkning

 • Man kan utnyttja e-postmallar även för kostnadsräkningar

Fakturering och hantering av betalningar

 • Man kan välja samlingsfakturering som en klients primära faktureringssätt
 • Det är möjligt att ta i bruk internationell RF-referens
 • Fakturamaterial kan skickas i Finvoice 3.0- och TeAppsXml 3.0 -format, i Sverige i PEPPOL BIS 3.0 -format
 • Man kan skicka den ursprungliga fakturans material till Maventa i Finvoice 3.0 -format
 • En betalningspåminnelse som skickas per e-post kan ha max. 4 mottagare
 • Programmet erbjuder allokeringsförslag för betalningar, och en betalning kan allokeras till fakturan med kostnadsräkningens referensnummer

E-fakturering / överföring av fakturamaterial till bokföringen

 • Vi har skapat skilda systemtillägg för hantering av e-fakturering och fakturamaterial i Maventa-, Finvoice-, TeAppsXml-, Peppol- och Procountor-gränssnitten; de uppgifter som kontoret använder uppdateras dit automatiskt
 • De utskriftsparametrar som inverkar på e-fakturor och fakturamaterial särskiljs tydligare är förr

Rapportering

 • Klientens VAT-nummer syns i försäljningsdagboken

Annat

 • Huvudanvändare kan registrera andra CSI Mobile-användare
 • Marknadsföringsverktyget Loyalistic kan kopplas till CSI via en särskild plugin, som skapar aktiviteter av e-postadresser som inte fungerar